ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. ALGEMEEN

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Good Feet 'n Nails en een cliënt waarop  Good Feet 'n Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2. INSPANNINGEN  GOOD FEET 'N NAILS

De werknemers van Good Feet 'n Nails zullen de behandelingen naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Good Feet 'n Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

3. AFSPRAKEN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan  Good Feet' n Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Good Feet 'n Nails 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de  praktijk/studio aan komt, word de verloren tijd ingekort op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium aanrekenen. Bij online boekingen wordt altijd de helft van de voorziene prijs betaald, dit via online betaalmethode, dit geld als voorschot, indien de klant niet komt opdagen zonder verwittigen of verplaatsen van de afspraak 24 uur op voorhand zal dit bedrag niet worden terugbetaald aan de cliënt. de cliënt kan de afspraak tot 24 uur op voorhand anuleren of verplaatsen zonder verlies van voorschot.

Good Feet 'n Nails moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 1 werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden, het reeds betaalde voorschot word gebruikt voor de volgende behandeling, indien de klant liever wenst te anuleren betaald Good Feet ‘n Nails het voorschot terug binnen de 10 werkdagen.  Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

 

4. BETALING

Good Feet' n Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de nagelstudio. De gemelde prijzen zijn vrij van BTW.  Good Feet 'n Nails vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de payconiq app  te voldoen.

 

5. PERSOONSGEGEVENS & PRIVACY

De cliënt voorziet  Good Feet 'n Nails vóór de eerste behandeling van alle gegevens,ook de medische waarvan  Good Feet 'n Nails aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Good Feet 'n Nails neemt deze op in de persoonlijke klantenfiche. Good Feet 'n Nails behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

6. GEHEIMHOUDING 

Good Feet' n Nails is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Good Feet 'n Nails verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

Good Feet 'n Nails is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Good Feet 'n Nails is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Good Feet 'n Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, boetes of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk/studio.

 

8. GARANTIE

Good Feet 'n Nails geeft de cliënt een beperkte garantie gedurende 7 dagen op de behandeling en de producten( dit geld echter niet voor verzorgingsproducten). Deze garantie vervalt indien:

De cliënt niet onmiddellijk het probleem meldt, dit uiterlijk op de 6e werkdag volgende op de behandeling.

De cliënt de kunstnagels: gellak heeft laten onderhouden door een andere nagelstudio.

De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.

De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.

De cliënt andere producten dan de door de nagelstudio geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels , de kunst-of teennagels zelf heeft bijgewerkt na de behandeling. 

De cliënt zelf eelt heeft verwijderd of teennagels heeft geknipt na de behandeling.

De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. BESCHADIGING & DIEFSTAL

Good Feet 'n Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Good Feet 'n Nails meldt diefstal altijd bij de politie.

 

10. KLACHTEN

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking gemeld worden aan Good Feet 'n Nails.  Good Feet 'n Nails moet de klager binnen vijf (5) werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Good Feet 'n Nails de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Er zal echter nooit teruggave zijn van betaalde gelden. Indien Good Feet 'n Nails en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

 

11. NAIL ART

Indien Good Feet 'n Nails een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij Nagelstudio Good Feet 'n Nails. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Good Feet 'n Nails. Good Feet 'n Nails mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

12. RECHT

Op elke overeenkomst tussen  Good Feet 'n Nails en de cliënt is Belgische recht van toepassing.

 

13. LEEFTIJD

De minimale leeftijd die Good Feet 'n Nails hanteert voor het zetten van kunstnagels (gel of gellak) is 17 jaar, met schriftelijke toestemming tot 18 jaar van een ouder.

Er is geen leeftijdsgrens voor het behandelen van voeten.

 

14. BEHOORLIJK GEDRAG

De cliënt behoort zich in de praktijk/studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft  Good Feet 'n Nails het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. Er worden geen behandelingen uitgevoerd op klanten  die naar Good Feet 'n Nails komen met kinderen en/of huisdieren.er worden ook geen klanten geholpen die zichtbaar dronken of gedrogeerd zijn .

 

VOLG ONS OP DE SOCIAL MEDIA


 

 

 

 

 

 

 

 


 

© Good Feet 'n Nails - voetverzorging, nagelstudio  2019. - sitemap

Alle rechten voorbehouden - algemene voorwaarden | Ontworpen door Vandamme Linda, zaakvoerder bij Good Feet 'n Nails.